نظر شما:
ناصر معصوم زاده
آن فروريخته گلهاي پريشان در ياد كز مي جام شهادت همه مدهوشانند نامشان ذكر لب نيمه شب مستان باد تانگويند كه از باد فراموشانند يادشان گرامي وراهشان پررهروباد-ناصر معصوم زاده